Projekt Unijny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Przedmiotem projektu było wsparcie przedsiębiorstwa DARMAR w przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego

mającego na celu opracowanie nowych profesjonalnych usług z obszaru czystości oraz ich wdrożenia na rynek: 1)

automatycznej pralni dywanów połączonej z suszarnią oraz 2) usługi automatycznego czyszczenia powierzchni płaskich.

Efektem projektu było wdrożenie na rynek 2 nowych profesjonalnie zaprojektowanych usług, które przyczyniły się do

poszerzenia oferty przedsiębiorstwa o usługi o wysokiej wartości dodanej wynikającej z autorskich projektów i współpracy z

projektantami.

W ramach projektu przewidziane były następujące działania:

  1. Wstępny audyt (audyt przeprowadzono w sierpniu 2018r. przed rozpoczęciem projektu) – na podstawie którego określono

potrzeby i potencjał przedsiębiorstwa w zakresie designu usług.

  1. Projektowanie usług – analiza i synteza danych prowadząca do wypracowania projektów 2 nowych usług obejmująca:

pogłębioną analizę sytuacji przedsiębiorstwa, opracowanie wstępnych projektów usług, badania konsumenckie, opracowanie

finalnych projektów usług i ich dokumentacji.

  1. Wdrożenie usług – przeprowadzenie doradztwa niezbędnego do wdrożenia zaprojektowanych w projekcie usług: badania

rynku i strategia marketingowa, model finansowy, wsparcie w doborze i zakupie maszyn i urządzeń oraz wsparcie we

wdrożeniu usług. W zadaniach zaplanowane były również inwestycje niezbędne do wdrożenia usług.

Projekt był realizowany w okresie od 1 października 2018 do 31 grudnia 2019 roku.

Efektem realizacji projektu docelowo miał być wzrost konkurencyjności małego przedsiębiorstwa DARMAR. Wprowadzenie do

sprzedaży innowacyjnych usług pozytywnie wpłynął na skalę przychodów i wyniki finansowe Wnioskodawcy

Cel projektu

Celem projektu było wdrożenie do działalności gospodarczej Wnioskodawcy 2 nowych usług: 1) automatycznej pralni dywanów

połączonej z suszarnią oraz 2) usługi automatycznego czyszczenia powierzchni płaskich. Wnioskodawca zidentyfikował

potrzeby w zakresie dywersyfikacji portfela usług przedsiębiorstwa oraz konieczność przeprowadzenia profesjonalnego

procesu projektowania usług na etapie diagnozy (audytu wzorniczego). Wdrożone usługi charakteryzują się wysoką

wartością dodaną wynikającą z zastosowania autorskich projektów i współpracy z projektantami.

W projekcie zaplanowano profesjonalny proces wzorniczy, który pozwolił na wypracowanie projektów usług dostosowanych do

potrzeb przyszłych klientów obejmujący fazę diagnozy, analizy i projektowania usług. Efektem procesu wzorniczego są

projekty usług pozwalające na ich wdrożenie na rynek. Projekt obejmował również zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do

wdrożenia usług oraz doradztwo, które pozwoliło na sprawną i efektywną realizację.

 

Wartość projektu: 1.307.282,13 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 586.473,95 zł